Veel gestelde vragen

Bekijk hieronder onze veelgestelde vragen over Lynk & Co Claim Actie

1. Algemeen vereniging collectieve belangen consumenten

Een collectieve actie (in het Engels een ‘class action’) is een procedure waarbij een groep personen een schadevergoeding kan eisen van de partij die de schade heeft veroorzaakt. In een collectieve actie laat je je vertegenwoordigen door een belangenorganisatie, zoals onze Vereniging collectieve belangen consumenten. Dit kan een oplossing zijn wanneer je in je eentje niet over de middelen beschikt om een zaak tegen zo’n groot bedrijf te starten. In een collectieve actie stelt de rechter in één uitspraak vast of de aangesproken partij aansprakelijk is en wat de schade is. De uitspraak van de rechter is bindend voor alle slachtoffers, behalve degene die vooraf hebben laten weten niet mee te willen doen.

De Vereniging collectieve belangen consumenten is een Vereniging zonder winstoogmerk die voor jouw belangen als consument opkomt. We nemen het in zaken vaak op tegen grote bedrijven, instellingen en andere organisaties met veel kapitaal en middelen. Het is daarom belangrijk dat tegenover deze partijen een gelijkwaardige tegenstander staat.

Nee, de Vereniging collectieve belangenvereniging van consumenten zonder winstoogmerk.

In onze privacyverklaring kun je lezen waarvoor we jouw gegevens gebruiken die wij AVG conform verwerken inclusief het recht van ‘vergeet mij’. In onze privacyverklaring kun je lezen waarvoor we jouw gegevens gebruiken.

In tegenstelling tot veel ad hoc opgezette organisaties heeft de Vereniging collectieve belangen consumenten een structurele aanpak. Ze bundelen kennis en ervaring om de belangen van consumenten bij massaschade te behartigen. De vereniging gelooft dat consumenten beter af zijn wanneer hun belangen worden vertegenwoordigd door een ervaren organisatie, in plaats van een initiatief dat slechts voor een specifieke zaak is opgericht.

Belangrijk om te vermelden is dat de vereniging geen winstoogmerk heeft. Ze streven ernaar om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de gedaagde partij. Op deze manier hoeven consumenten niet zelf op te draaien voor de kosten. Het doel is altijd een zo eerlijk mogelijke schadevergoeding voor gedupeerden te realiseren. Alleen als de kosten niet verhaald kunnen worden op de gedaagde partij, dragen alle deelnemers bij aan de kosten door een deel van de opbrengst af te staan. De grootte van dit deel verschilt per zaak. Als deelnemers geen schadevergoeding ontvangen, zijn ze niet verplicht bij te dragen aan de kosten.

Meer informatie hierover is te vinden op de pagina’s over onze onafhankelijkheid en onze missie.

De Vereniging collectieve belangen consumenten wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het (financieel) beleid en de realisatie van de strategie gericht op de statutaire doelstelling.

Meer informatie over de bestuursleden is te vinden op de pagina bestuur.

De Vereniging collectieve belangen consumenten wordt gefinancierd via een financier collectieve claim of dekking via rechtsbijstandsverzekeraar. Deelnemers aan de collectieve actie betalen vooraf geen kosten. Bij succes ontvangt de financier een redelijke beloning voor het procesrisico, meestal tussen de 20% en 25% van de opbrengst (na aftrek van de door haar gemaakte kosten). Dit percentage neemt af naarmate de totale vergoeding hoger is. Als de collectieve actie niet succesvol is, draagt de financier alle kosten. De vereniging zal proberen de proceskosten zoveel mogelijk op de te veroordelen partij te verhalen.

 Als dat niet lukt, worden de kosten (na aftrek van de vergoeding aan de financier) vanuit de opbrengst betaald.

De Vereniging collectieve belangen consumenten vergoedt haar bestuursleden en leden van de raad van toezicht op een manier die gebruikelijk is voor vergelijkbare organisaties zonder winstoogmerk. Het beleid en de hoogte van deze vergoeding worden regelmatig openbaar gemaakt in overeenstemming met de Claimcode.

De Vereniging collectieve belangen consumenten communiceert niet rechtstreeks met individuele deelnemers op basis van hun specifieke dossiers. In plaats daarvan bieden ze een gestructureerde aanpak voor communicatie:

 

 1. Eigen Toegankelijk Dossier: 

Deelnemers hebben toegang tot een persoonlijk dossier waarin ze informatie kunnen vinden over de voortgang van de claim. Hier kunnen ze updates volgen, documenten raadplegen en relevante details inzien.

 

 1. Periodieke Nieuwsbrieven: 

De vereniging stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar alle deelnemers. Deze nieuwsbrieven bevatten belangrijke updates, ontwikkelingen en andere relevante informatie met betrekking tot de claim en de afwikkeling.

De Vereniging collectieve belangen consumenten communiceert met deelnemers via een eigen toegankelijk dossier en periodieke nieuwsbrieven om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de claim.

2. Over de collectieve actie Lynk & Co Sales Nederland B.V.?

De vereniging collectieve claim consumenten initieert een collectieve juridische actie jegens Lynk & Co Sales Netherlands B.V. namens bestaande en voormalige abonnees van het Lynk & Co 01 abonnementsmodel. De Lynk & Co 01 wordt vanaf medio 2021 via abonnementsmodel aangeboden op de Nederlandse markt door Lynk & Co Sales Netherlands B.V.

Uit een enquete van het Lynk & Co Forum op facebook gehouden onder ca 250 abonneerijders blijkt dat massaal geklaagd is over de administratieve chaos van Lynk & Co waarbij de consumentenrechten van abonnementsrijders zijn geschaad. Sinds de zomer van 2021 hebben velen te maken gehad met doorbelasting van onverwachte kosten en achteraf misleidende contractvoorwaarden.

De collectieve actie van de vereniging keert zich hiertegen en wenst compensatie voor de aangesloten abonneehouders en verbetering van de voorwaarden. 

Lynk & Co Sales Netherlands B.V. biedt vanaf medio 2021 de Lynk & Co 01 aan op de Nederlandse markt via abonnementsmodel. De volgende klachten worden ervaren zo bleek uit de enquete op het facebookforum van Lynk en Co NL en een artikel van het autoblogdagelijkse auto

 • Positieve aspecten: Ondanks de klachten zijn er ook abonnees die tevreden zijn over de auto zelf en het gemak van het abonnementsmodel.
 • Prijsverhogingen: Abonnees ervaren onverwachte prijsverhogingen van het maandtarief, wat leidt tot frustratie en financiële onzekerheid.
 • Extra kosten: Er zijn klachten over bijkomende kosten die hoog oplopen en waarvoor men niet in termijnen kan betalen.
 • Technische problemen: Gebruikers melden storingen in het infotainmentsysteem, defecte verlichting en problemen met parkeersensoren.
 • Klantenservice: De klantenservice wordt als slecht bereikbaar en niet behulpzaam ervaren, wat leidt tot ontevredenheid bij het oplossen van problemen.
 • Administratieve chaos: Abonnees spreken van een administratieve puinhoop, met name bij het verrekenen van boetes en het afhandelen van schadeclaims.
 • Communicatieproblemen: Er is ontevredenheid over de communicatie met Lynk & Co, vooral bij het doorgeven van schade en het ontvangen van reacties.
 • Onderhoud en service: Klanten ervaren problemen met het onderhoud van de auto’s, vooral omdat dit via Volvo-dealers loopt, wat soms leidt tot communicatieproblemen.
 • Beperkingen bij service: Er zijn beperkingen bij het verkrijgen van service, zoals het niet zelfstandig naar een dealer kunnen gaan voor korte services.

De Vereniging collectieve belangen consumenten heeft een aantal belangrijke punten voor deelnemers aan de collectieve actie jegens Lynk & Co Sales Nederland B.V en deze zijn (niet uitputtend) samengevat:

 1. Besparingen en Terugbetaling: Als abonnee van de Lynk & Co 01 zijn er mogelijk forse besparingen en kansen op terugbetaling van onterecht geïnde of verrekende bedragen mogelijk.  Gemiddeld bedragen de laattijdige doorbelastingen aan verkeers- en parkeerboetes van gemiddeld € 200-250 per abonneehouder die vanaf september 2021 of later abonnee zijn. Als je dit bedrag al hebt betaald, moet Lynk & Co 01 het aan jou terugbetalen. 

 

 1. Dit kan ook van toepassing zijn op andere kosten die al doorbelast zijn of nog doorbelast gaan worden waaronder doorberekening van schades, bovenmatig gereden kilometers en dergelijke. 

 

 1. Kracht in Aantallen: Hoe meer geregistreerde Lynk & Co abonnees de collectieve actie van de vereniging ondersteunen, hoe sterker deze positie is bij onderhandelingen of juridische procedures.

 

 1. De belangen van alle abonnees worden gediend: Zelfs als je van mening bent dat je de te laat doorbelaste boetes gewoon moet betalen, is jouw deelname nog steeds relevant. 

 

 1. De juridische kosten kunnen vermoedelijk geheel worden gedekt door de eigen rechtsbijstandsverzekering of die door Lynk & Co is afgesloten op het abonnement en indien een externe financier gevonden kan worden. Mogelijk zal een beperkte administratieve eigen bijdrage van ongeveer van 25-50 per abonnee worden gevraagd voor de opstartkosten van de collectieve claim. Dit bedrag wordt bij winst in de procedure terugbetaald via een veroordeling van Lynk & Co in de proceskosten.

 

Samenvatting: 

Deelnemers aan de collectieve actie betalen vooraf geen kosten. De vereniging zet zich in voor eerlijke compensatie en verbeteringen voor alle abonnees, zelfs als ze niet actief deelnemen aan de juridische actie.

De Vereniging collectieve belangen consumenten is een Vereniging zonder winstoogmerk die voor jouw belangen als consument opkomt. We nemen het in zaken vaak op tegen grote bedrijven, instellingen en andere organisaties met veel kapitaal en middelen. Het is daarom belangrijk dat tegenover deze partijen een gelijkwaardige tegenstander staat.

De Vereniging meent dat de klachten van de abonnementhouders voldoende juridische merites hebben om in rechte compensatie te claimen van Lynk & Co Sales Nederland B.V. 

De actie zet zich in op het bereiken van de volgende doelen:

Aanspraak maken op compensatie voor schade geleden door (voormalige) abonnees door de gebrekkige administratieve en operationele bedrijfsvoering van Lynk & Co Sales Nederland B.V.;

Voorkomen dat Lynk & Co (voormalige) abonnees onverwacht opzadelt met extra uitgaven, zoals verkeersboetes, aanvullende kilometers en andere (schade) kosten die niet (meer) aan jou in rekening gebracht kunnen worden; 

Streven naar betere voorwaarden voor de abonnementsauto van Lynk &Co 01 als gebruikers het abonnement zou willen continueren.

3. Over deelname aan collectieve actie Lynk & Co Sales Nederland B.V.

Bestaande en voormalige abonnees van Lynk & Co Sales Nederland B.V. die via het abonnementsmodel een Lynk& Co in gebruik hebben gehad. 

Je kunt deelnemen aan de collectieve actie via het registratieformulier. Dit is van groot belang voor ons, omdat we in de rechtszaal willen aantonen dat veel abonnementhouders Lynk & Co 01 het eens zijn met onze gezamenlijke actie. Hoewel het nog niet zeker is dat we de zaak zullen winnen, zou je bij succes mogelijk recht hebben op een vergoeding. Als je je aansluit, kun je in de toekomst worden gevraagd om met ons mee te denken over de zaak, bijvoorbeeld wanneer er belangrijke beslissingen moeten worden genomen.

Deelnemen aan de collectieve actie is kosteloos en kan bijdragen aan een eerlijke behandeling van alle abonneehouders.

Als u deelneemt aan de collectieve actie van de Vereniging collectieve belangen consumenten, maakt u vooraf geen kosten. De vereniging heeft een financieringsovereenkomst gesloten met een financier collectieve claim of dekking via rechtsbijstandsverzekeraar om dit mogelijk te maken. 

Bij succes ontvangt de financier een redelijke beloning voor het procesrisico, meestal tussen de 20% en 25% van de opbrengst (na aftrek van de door haar gemaakte kosten). 

Dit percentage neemt af naarmate de totale vergoeding hoger is. Als de collectieve actie niet succesvol is, draagt de financier alle kosten. De vereniging zal proberen de proceskosten zoveel mogelijk op Lynk & Co Sales Nederland BV te verhalen. 

Als dat niet lukt, worden de kosten (na aftrek van de vergoeding aan de financier) vanuit de opbrengst betaald.

Samenvatting

Deelnemers aan de collectieve actie betalen vooraf geen kosten. De financier ontvangt een percentage van de opbrengst bij succes (in de regel 20-25%), maar draagt alle kosten als de actie niet succesvol is.

Voorbeeld:

 1. De rechter veroordeelt de gedaagde partij in de kosten. U heeft recht op een compensatie van € 250,–, dus u ontvangt € 250,–.
 2. De rechter veroordeelt de gedaagde partij niet in de kosten. U heeft recht op een compensatie van € 250,–, dus u ontvangt tussen de €200 en €175,–.
 3. De zaak slaagt niet, en u heeft geen recht op compensatie. U bent niets verschuldigd.

Je kunt je deelname aan de collectieve actie stopzetten door een e-mail te sturen naar deelname@lynkclaimactie.nl . Vergeet niet je naam, geboortedatum en het e-mailadres waarmee je je hebt geregistreerd te vermelden. 

Als je helemaal niet meer gebonden wilt zijn aan de uitkomst van de procedure tegen Lynk & Co Sales Nederland BV, kun je mogelijk gebruikmaken van de opt-out regeling. Meer informatie hierover vind je in het antwoord op de vraag hieronder.

De Vereniging collectieve belangen consumenten wordt gefinancierd via een financier collectieve claim of dekking via rechtsbijstandsverzekeraar. Deelnemers aan de collectieve actie betalen vooraf geen kosten. Bij succes ontvangt de financier een redelijke beloning voor het procesrisico, meestal tussen de 20% en 25% van de opbrengst (na aftrek van de door haar gemaakte kosten). Dit percentage neemt af naarmate de totale vergoeding hoger is. Als de collectieve actie niet succesvol is, draagt de financier alle kosten. De vereniging zal proberen de proceskosten zoveel mogelijk op de te veroordelen partij te verhalen.

 Als dat niet lukt, worden de kosten (na aftrek van de vergoeding aan de financier) vanuit de opbrengst betaald

Nee, de Vereniging collectieve belangenvereniging van consumenten zonder winstoogmerk.

De Vereniging collectieve belangen consumenten verwacht dat de procedure enkele jaren zal duren tenzij een verbindend akkoord eerder in onderhandeling kan worden bereikt. Deze zaak heeft grote financiële belangen voor Lynk & Co Sales Nederland BV, en het is waarschijnlijk dat ze zich krachtig zullen verzetten tegen de eerdere uitspraak van de rechter.

 De vereniging zal de noodzakelijke juridische strijd aangaan met Lynk & Co Sales Nederland BV ten behoeve van alle betrokkenen. Deelname aan deze collectieve actie is belangrijk, omdat het niet alleen individuele consumenten ten goede komt, maar ook kan leiden tot verbeteringen in de dienstverlening en voorwaarden van Lynk & Co Sales Nederland BV voor toekomstige abonneehouders.

Deelnemers aan de collectieve actie kunnen een vergoeding verwachten, maar het is een langdurig proces waarin Lynk & Co Sales Nederland BV zich naar verwachting fel zal verzetten tegen eerdere uitspraken.

U kunt zich aansluiten bij de collectieve actie van de Vereniging collectieve belangen consumenten als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. U heeft als Nederlandse consument een abonnement afgesloten met (via het platform van) Lynk & Co Sales Nederland BV voor het gebruik van een Lynk & Co 01 (de auto), waarvoor u een maandelijks abonnementstarief heeft betaald. 
 2. Uw gewone verblijfplaats lag op dat moment in Nederland. 
 3. Ook al is dit abonnement inmiddels door u beeindigd, dan kunt u nog steeds deelnemen. Ook al heeft u nog geen nagekomen kosten doorbelast gekregen. 

 

Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u deelnemen aan de collectieve actie van de Vereniging collectieve belangen consumenten.

4. Technische & Operationale vragen

De Vereniging collectieve belangen consumenten voert een beperkte advertentiecampagne op platforms zoals Instagram, Google en facebook om deze zaak onder de aandacht te brengen. Hierbij minimaliseren we het gebruik van persoonsgegevens. We maken geen gebruik van cookies of pixels om gebruikers over meerdere websites te volgen. Voor elke advertentiecampagne hanteren we een unieke URL om te meten hoeveel mensen onze website bezoeken en de actie steunen dankzij de campagne.

Deze campagne is gericht op volwassenen in een specifieke leeftijdscategorie in Nederland. Standaard ontvangen we beperkte geaggregeerde demografische gegevens over de groepen die onze advertenties te zien krijgen via sociale media. Deze gegevens, zoals leeftijdsgroepen en geslacht, zijn niet te herleiden tot individuele personen.

Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens verwijzen we je naar onze privacyverklaring.

Zie hier de instructie hoe in te loggen in jouw dossier.

Meer vragen?

Neem hieronder contact met ons op!