Collectieve actie abonnementsrijders
Lynk & Co 01

Over de Actie

De Vereniging collectieve consumentenbelangen is een Vereniging zonder winstoogmerk die voor jouw belangen als consument opkomt. We nemen het in zaken vaak op tegen grote bedrijven, instellingen en andere organisaties met veel kapitaal en middelen. Het is daarom belangrijk dat tegenover deze partijen een gelijkwaardige tegenstander staat.

De Vereniging meent dat de klachten van de abonnementhouders Lynk & Co 01 voldoende juridische merites hebben om in rechte compensatie te claimen van Lynk & Co Sales Netherlands B.V.

De actie zet zich in op het bereiken van de volgende doelen voor de geregistreerde (voormalige) abonneehouders die zich registreren of willen registreren bij deze collectieve actie:

✅ Aanspraak maken op schadevergoeding geleden door (voormalige) abonnees als gevolg van de gebrekkige administratieve en operationele bedrijfsvoering van Lynk & Co Sales Netherlands B.V. in de uitvoering van het abonnementsmodel van de Lynk & Co 01;

  1. Handelen in strijd met een aan Lynk & Co toekomende zorgplicht jegens aangesloten abonnementhouders door hen de kans te onthouden bij tijdige kennisneming van de verkeer- en parkeerboetes het verkeersgedrag aan te passen en aanvullende boetes te voorkomen;
  2. Onjuiste en misleidende voorlichting van de consument ten aanzien van de werkelijke kosten van het gebruik van de auto via het abonnementsmodel;
  3. Misleiding van de consument over de werkelijke kosten van het abonnement, de werking van de app en het aanbieden van de auto als verdienmodel;
  4. Te veel betaalde (administratieve) kosten al dan niet als gevolg van onredelijk bezwarende consumentenvoorwaarden.

 

✅ Teruggave door Lynk & Co van al door abonnees betaalde verkeers- en parkeerboetes aan Lynk & Co, waarvoor echter geen geldige rechtsgrond bestaat omdat Lynk & Co heeft verzuimd de gebruiker van de gehuurde auto (abonnee) als gebruiker te vermelden in het kentekenregister bij het sluiten van het abonnement. Aanvullend zal een verbod worden geëist op het doorbelasten van verkeer- en parkeerboetes door Lynk &Co bij afwezigheid van registratie kentekenhouder bij het RDW;

✅ Bij het bereiken van voldoende representativiteit onder de (voormalige) abonneehouders in Nederland is daarbij het uitdrukkelijk streven om over te gaan tot het collectief verbindend laten verklaren van een toegewezen schadevergoeding voor alle abonneehouders Lynk & Co 01.

✅ Streven naar betere voorwaarden voor de abonnementsauto van Lynk &Co 01 als gebruikers het abonnement zou willen continueren. 

Registratie

Nieuwe aanmeldingen

Voor nieuwe registraties aan deelname collectieve actie Lynk & Co 01

Geregistreerde deelnemers

Al geregistreerde deelnemers aan collectieve actie Lynk & Co 01

Nieuws & Updates

Veel gestelde vragen

De vereniging collectieve consumentenbelangen initieert een collectieve juridische actie jegens Lynk & Co Sales Netherlands B.V. namens bestaande en voormalige abonnees van het Lynk & Co 01 abonnementsmodel. De Lynk & Co 01 wordt vanaf medio 2021 via abonnementsmodel aangeboden op de Nederlandse markt door Lynk & Co Sales Netherlands B.V.

Uit een enquête van het Lynk & Co Forum op facebook gehouden onder ca 250 abonneerijders blijkt dat massaal geklaagd is over de administratieve chaos van Lynk & Co waarbij de consumentenrechten van abonnementsrijders zijn geschaad. Sinds de zomer van 2021 hebben velen te maken gehad met doorbelasting van onverwachte kosten en achteraf misleidende contractvoorwaarden.

De collectieve actie van de vereniging keert zich hiertegen en wenst compensatie voor de aangesloten abonneehouders en verbetering van de voorwaarden.

De Vereniging collectieve consumentenbelangen heeft een aantal belangrijke punten voor deelnemers aan de collectieve actie jegens Lynk & Co Sales Nederland B.V en deze zijn (niet uitputtend) samengevat:

  1. Besparingen, terugbetaling kosten en schadevergoeding: Als abonnee van de Lynk & Co 01 zijn forse besparingen te realiseren,  bestaan goede kansen op terugbetaling van onterecht geïnde of verrekende bedragen en kan schadevergoeding worden geclaimd. Gemiddeld bedragen de laattijdige doorbelastingen aan verkeers- en parkeerboetes van gemiddeld € 200-250 per abonneehouder die vanaf september 2021 of later abonnee zijn geworden. Als je dit bedrag al hebt betaald, moet Lynk & Co 01 dit aan jou terugbetalen.
  1. Dit kan ook van toepassing zijn op andere kosten die al doorbelast zijn of nog doorbelast gaan worden waaronder doorberekening van schades, bovenmatig gereden kilometers en dergelijke.
  1. Kracht in Aantallen: Hoe meer geregistreerde Lynk & Co abonnees de collectieve actie van de vereniging ondersteunen, hoe sterker deze positie is bij onderhandelingen of juridische procedures.
  1. De belangen van alle abonnees worden gediend: Zelfs als je van mening bent dat je de te laat doorbelaste boetes gewoon moet betalen, is jouw deelname nog steeds relevant.
  1. De juridische kosten kunnen vermoedelijk geheel worden gedekt door de eigen rechtsbijstandsverzekering of die door Lynk & Co is afgesloten op het abonnement dan wel wordt voor het overige een externe financier aangezocht.

Samenvatting:

Deelnemers aan de collectieve actie betalen vooraf geen kosten voor deelname. De vereniging zet zich in voor eerlijke compensatie en verbeteringen voor alle abonnees, zelfs als ze niet actief deelnemen aan de juridische actie.

 

De Vereniging collectieve consumentenbelangen is een Vereniging zonder winstoogmerk die voor jouw belangen als consument opkomt. We nemen het in zaken vaak op tegen grote bedrijven, instellingen en andere organisaties met veel kapitaal en middelen. Het is daarom belangrijk dat tegenover deze partijen een gelijkwaardige tegenstander staat.

De Vereniging meent dat de klachten van de abonnementhouders voldoende juridische merites hebben om in rechte compensatie te claimen van Lynk & Co Sales Nederland B.V.

De actie zet zich in op het bereiken van de volgende doelen:

✅ Aanspraak maken op compensatie voor schade geleden door (voormalige) abonnees door de gebrekkige administratieve en operationele bedrijfsvoering van Lynk & Co Sales Nederland B.V.;

✅ Voorkomen dat Lynk & Co (voormalige) abonnees onverwacht opzadelt met extra uitgaven, zoals verkeersboetes, aanvullende kilometers en andere (schade) kosten die niet (meer) aan jou in rekening gebracht kunnen worden;

✅ Streven naar betere voorwaarden voor de abonnementsauto van Lynk &Co 01 als gebruikers het abonnement zou willen continueren.

Bestaande en voormalige abonnees van Lynk & Co Sales Netherlands B.V. die via het abonnementsmodel een Lynk& Co 01 in gebruik hebben of hebben gehad.

Je kunt deelnemen aan de collectieve actie via het registratieformulier. Dit is van groot belang voor ons, omdat we in de rechtszaal of in onderhandeling met Lynk & Co Sales Netherlands B.V. willen aantonen dat veel abonnementhouders Lynk & Co 01 het eens zijn met onze gezamenlijke actie. Hoewel het nog niet zeker is dat we de zaak zullen winnen, zou je bij succes mogelijk recht hebben op een vergoeding. Als je je aansluit, kun je in de toekomst worden gevraagd om met ons mee te denken over de zaak, bijvoorbeeld wanneer er belangrijke beslissingen moeten worden genomen.

Deelnemen aan de collectieve actie is kosteloos en kan bijdragen aan een eerlijke behandeling van alle abonneehouders.

Inmiddels hebben zich al meer dan 250 (voormalige) abonneehouders gemeld die zich aan willen sluiten  bij de collectieve actie jegens Lynk & Co Sales Netherlands B.V. (de aanbieder van het abonnement). De collectieve actie wordt via de belangenvereniging Vereniging collectieve consumentenbelangen gecoördineerd. De vereniging onderzoekt momenteel of financiering kan worden verkregen via de rechtsbijstandsverzekering die op de Lynk & Co 01 auto was afgesloten, of via de eigen rechtsbijstandsverzekering van deelnemers aan de collectieve actie. Voor resterende dekking van de operationele en juridische kosten zal extern financiering worden gezocht. Naar verwachting zal dit proces uiterlijk medio juli worden afgerond. U ontvang periodiek bericht via de website of uw persoonlijk dossier wat wordt gekopppeld.

Meer Vragen?

Als u meer vragen heeft, dan kunt u de veelgestelde vragen sectie raadplegen. Staat daar het antwoord niet bij dan kunt u die binnenkort in uw persoonlijke dossier stellen of het contactformulier invullen.